TMAI Traditional Martial Arts International

Traditional Martial Arts International (TMAI) is dedicated to providing all of our members with the highest level of traditional martial arts instruction in Okinawan Goju-Ryu Karate, Okinawan Kobudo, Feeding Crane Boxing, Muso Jikiden Eishin-Ryu Iaijutsu (Iaido), and Shindo Muso-Ryu Jojutsu (Jodo).

Through this international organization, Hanshi Anthony Marquez teaches his firebrand style and the traditional lineages of Hanshi Shinjo Masanobu (Shobukan Goju-Ryu), Hanshi Kanei Katsuyoshi (Jinbukan Kobudo), Ufuchiku Den-Kobujutsu, Liu i Chang (Feeding Crane Boxing), and Jikishin-Kai through the mentoring of Hanshi Masayuki Shimabukuro (Iaido, Jodo).